wrapper

Gizarte bazterkeriako eta/edo behar oso larriko egoerak arintzeko norbanakoentzako eta familientzako udal dirulaguntzak ematkeo 2018ko deialdia.

Azpeitiko Udalak 2017ko apirilaren 4an norbanakoei eta familiei gizarte-bazterkeriako eta behar larriko egoerei aurre egiteko emango zaizkien udal-lagun tze tarako oinarri arautzaileak onartu zituen (Gipuzkoako AlDizkARi ofiziAlEAn 2017ko ekainaren 14an argitaratua, 113. zk).

Dirulaguntzen xedea da larrialdi-egoerek pertsonei eta familiei eragiten dizkieten beharrizanei aurrea hartu eta erantzutea, hain zuzen ere, une jakin batean (denbora-epe jakin batean) eta norberaren borondateaz besteko edo aparteko arrazoiak eraginda sortutako baliabide ekonomikorik gabeko edo gutxi ko egoera artatzeko premia larria da.

Horretarako, aldizkakotasun izaerarik gabeko dirulaguntzak emango dira.

Adierazitako oinarriek ezartzen dute deialdiak jasoko dituela laguntzak finantzatuko diren aurrekontuaren kreditu konkretuak.

Baita ere, adierazten da, eskaerak aurkezteko epea deialdia bertan adieraziko dela.

Dirulaguntza ildo hauek Azpeitiko Udalaren 2016-2019 Dirulaguntzen Plan Estrategikoan daude jasoak (1. lerroa: gizarte ekin tza), eta Udalbatzak 2017ko otsailaren 7an onartu zituen. indarrean den araudia kontuan izanda, Udalba tzak 2018ko maiatzaren 15ean egindako bilkuran, eta dagozkion eskumenak erabiliz,

ERABAki DU

Lehena. Gizarte bazterkeriako eta/edo behar oso larriko egoerak arintze ko norbanakoentzako eta familientzako udal dirulaguntzak emateko urteko deialdia egitea.

Deialdi hori Ebazpen honen eranskin gisa jaso da.

Deialdia eta lagun tza eska tze ko beharrezkoak diren gainontze ko dokumentuak Udalaren web orrian (www.azpeitia.eus) daude erakusgai, dirulaguntzak atalean.

Bigarrena. Deialdi horri aurre egiteko 2018. ekitaldiko udal aurrekontuan 225.834 euroko gastua baimentzea, Azpeitiko Udaleko Gizarte zerbitzuen Sailak kudeatzen dituenprogramen kontura, aurrekontuaren baitan:

— 105.834 euro izango dira etxe bizi tza ren alokairua, etxebizitzaren fidantza, koerrentamendua, azpierrentamendua, ostatatzea, apopilotza, etxebizitza mantentzea, energia gastuak, oinarrizko beharrak, komunitate terapeutikorako garraio gastuak eta arreta juridikoaren laguntzarako.

1.0600.480.231.00.01.2018.

— 120.000 euro 65 urtetik gorako per tso nen gastu osagarrietarako bideratuko dira. Aurrekontu guztia helburu honetara bideratzen ez bada, eta dirulaguntzaren proposamenak soberakin bat ikusten badu, soberan legokeen zati hori 65 urtetik azpiko pertsona alargunetara bideratuko da. 1.0600.480.231.00.03.2018.

Behin betikoa den eta bide administratiboari amaiera ematen dion erabaki honen aurka berraztertzeko errekurtsoa jarri ahal izango da, hilabeteko epean, deialdia onartu duen organo eskudunaren aurrean, edo  uzenean aurka egin ahal izango zaio, bi hilabeteko epean, Administrazioarekiko Auzien Epaitegiaren aurrean. Epeak, aipatutako 2 kasuetan, oinarri hauek argitaratutako egunaren biharamunetik hasiko dira zenba tzen.

ERAnSkinA

Gizarte bazterkeriako eta/edo behar oso larriko egoerak arintzeko norbanakoentzako eta familientzako udal dirulaguntzak emateko 2018ko deialdia, Azpeitiko Udalbatzak 2018ko apirilaren 4an egindako bilkuran onartu eta Gipuzkoako ALDIZKARI OFIZIALEAN 2017ko ekainaren 14an, 113. zenbakian behin beiko argitaratutako oinarrien arabera.

1. Xedea eta lagun daitekeen epealdia.

Dirulaguntza hauen xedea da larrialdi-egoerek pertsonei eta familiei eragiten dizkieten beharrizanei aurrea hartu eta erantzutea, hain zuzen ere, une jakin batean (denbora-epe batean) eta norberaren borondateaz besteko edo aparteko arrazoiek eraginda sortutako baliabide ekonomikorik gabeko edo gutxiko egoera artatzeko.

Horretarako, aldizkakoak ez diren baliabide ekonomikoak esleituko dira eta ahal den neurrian, onuradunek Partekatutako lan Planean parte har tze a sustatuko da, plan horren bidez

beraien birgizartera tze aren inguruko konpromisoak (ekintzak) bereganatzeko aukera izan dezaten.

Betiere, lehentasun handiagoa emango zaie babesgabetasun egoeran dauden edo babesgabe gera daitezkeen pertsonen interesei (adingabeak, mendetasun-egoeran daudenak, generoindarkeriaren biktimak, etxe rik gabekoak, e.a.) beste irizpide batzuei baino, eta adinaren edo baldin tze ngatik, babesgabe daudenen zaurgarritasun egoerak murrizteko programa zehatz bat ezarriko da. oro har, lagun tzak ezin dira erabili beste  sistema batzuen gabeziak betetzeko. Horrenbestez, salbuespenak salbuespen, ezin dira erabili beste sistema publiko batzuen prestazioek, hala nola, osasun, hezkuntza, enplegu edo justizia-sistema publikoen prestazioek, bere baitan hartzen dituztenak.

Jarritako lagun tza horiek larrialdi egoera bakoi tzak sortutako gastuari zati batean aurre egitera bideratuko dira.

2. Laguntza ekonomikoen hasierako epea.

Diruz lagungarriak izango diren kontzeptuak 2018ko urtarrilaren1etik aurrera hasi behar dira.

3. Dirulaguntzaren ordainketa. Dirulaguntzaren helburua bete dela egiazta tzen denean ordainduko da dirulaguntza hori.

Dena dela, dirulaguntza emateko hitzarmen edo ebazpenean onartu ahal izango da egiaztatze hori egin aurretik ere ordainketak egitea, dirulaguntzaren helburu den ekimenakberekin lekar tza keen jarduerak burutu ahal izateko.

65 urtetik gorako per tso nei bideratutako aurrekontuak, eskaera guztiak osatuko balitu, eta ebazpen proposamenean kreditu soberakin bat geratuko balitz, soberakin hori 65 urtetik beherako alargunengana bideratuko litzateke.

4. Aurkeztu beharreko agiriak eta eskaerak egiteko epea.

Dirulaguntza eskaerarekin batera atxi kitu behar den dokumentazioa ondoren datorrena izango da.

Dirulaguntza eskaera Udalaren erregistro orokorrean eta bere web orrian argitaratu den eredua erabiliz egin beharko da.

Eskaerarekin batera, aurkeztu beharko dira:

1. Eskatzailearen nA/Aiz/Pasaportea.

2. Azkena egin den Pertsona fisikoen Errentaren Gaineko zerga aitorpenaren kopia. Dirulaguntzaren eskatzaileak baldintza hau betetzen duela automatikoki baieztatuko du deialdiaren organo kudeatzaileak,

eta horretarako, dagokion baimena eman beharko du espresuki. Bestela, dagokion dokumentazioa aurkeztu beharko du.

3. Errolda agiria, bertan adieraziz etxe bizi tza horretan bizi diren familiakideak.

4. Deialdi hau egin duen organo kudea tza ileak automatikoki egiaztatuko du dirulaguntza eskatu duten pertsonek zerga betebeharrak eta Gizarte Segurantzarekiko baldintzak betetzen dituztela. Horretarako pertsona horiek espresuki oniritzia eman beharko dute. oniritzirik ez badute ematen, dagozkion egiaztagiriak aurkeztu beharko dituzte interesatuek.

5. zinpeko adierazpena, beste diru-sarrera batzuk badauden eta/edo beste erakunde ba tzu etan dirulaguntza eskatu duen adierazten duena.

6. onuradun izateko ino lako bazter tze-arrazoitan sartuta ez dagoela adierazten duen eran tzu kizunpeko aitorpena.

7. Eska tzai leak bere izenean irekitako kontu korronte baten jabetasuna ziurta tzen duen agiria.

zerrendako 3. puntuari dagokionez, dokumentazioa osatutzat joko da ofizioz Udaletik egiazta tzen bada gutxieneko errolda-epearen baldin tza eta elkarbizitzarena betetzen dela.

zerrendako 4., 5., eta 6. puntuetan adierazitako aitorpenak eskaera ereduan jarriak daude.

— Eskariak aurkezteko epea.

Eskabideak deialdi hau Gipuzkoako AlDizkARi ofiziAlEAn argitaratutako egunaren biharamunetik hasita aurkeztu ahalko dira.

Edonola ere, eskariak aurkezteko epea deialdi bakoitzaren urtearen azkenengo egunean amaituko da.

5. Egiazta tze agiriak eta aurkezteko epea.

Deialdiaren ebazpena deialdia egiten den urteko abenduaren 31 baino lehen egingo da.

organo eskudunak:

— Eraketa eta proposamena: Gizarte zerbitzuetako komisio teknikoak.

Ebazpen proposamenak, oinarri espezifikoetako 4. atalean zehaztutako kon tze ptuak izango ditu oinarri tzat, eta horri erantsi beharko zaizkio, 65 urtetik gorako per tso nen eta 65 urtetik beherako alargunen  skaeretan, hilero jasotako diru-sarreren eta ondorengo gehienezko kopuruen arteko aldea:

Pertsona 1: 1.080 €.

2 pertsona: 1.164 €.

3 pertsona: 1.260 €.

— Ebazpena: Alkatetzak.

Prozeduraren ebazpena banan-banan jakinaraziko zaie interesatuei edota erakunde interesatuei, Administrazio PublikoenAdministrazio Prozedura Erkideari buruzko 2015eko urriaren 1eko 39/2015 legeko 41.1  artikuluaren arabera; betiere emandako dirulaguntzak Udalaren webgunean argitaratzeko aukera baztertu gabe.

Gastua egin izanaren egiaztatzeagiri guztiak aurkezteari baldintzatuta egongo da dirulaguntzaren ordainketa, eta hauek deialdiaren hirugarren atalean jasotako epeetan egin behar dira.

Aurkeztu beharreko egiaztatze-agiriak oinarri orokorren 14.2. artikuluan zerrendatuta datozenak izango dira.

6. Araudi ezargarria.

Bere oinarri arau tzai leetan ezarrikoaz gain, laguntza hauek Azpeitiko Udalaren dirulaguntzak arautzen duen udal-agintarauak (Gipuzkoako AlDizkARi ofiziAlEAn 2012ko maiatzaren 29an argitaratua) eta Dirulaguntzen Araudi orokorra arau tzen duen azaroaren 17ko 38/2003 legeak arautuko dituzte.

Azpeitia, 2018ko maiatzaren 24a.—Eneko Etxeberria Bereziartua, alkatea.

Oinarriak

Deialdia

Zuzenketa

Eskaera orria

Jakinarazten dizugu webguneak berezko zein beste batzuen cookieak dituela, eta horien bidez zerbitzu hobea eskaini nahi dizugu, eta nabigazio-esperientzia hobetu nahi dugu. Webgunetik nabigatzen jarraitzen baduzu, horrek esan nahi du onartzen duzula aipatutako helburuekin cookieak erabiltzea Informazio gehiagorako Cookien politika.

Webgune honetako Cookien politika onartzen dut

EU Cookie Directive Plugin Information