wrapper

IRUZURRAREN AURKAKO PLANA

Azpeitiko Udalak, Europar Batasunaren Next Generation funtsen onuradun gisa, Berreskurapen, Eraldaketa eta Erresilientzia Planaren bidez, iruzurra, ustelkeria eta interes-gatazkak prebenitzeko, detektatzeko eta zuzentzeko mekanismoen udal-plana egin du, Berreskuratze, Eraldaketa eta Erresilientzia Plana (PRTR) kudeatzeko.

Horrela, Ogasun eta Funtzio Publikoko Ministerioaren irailaren 29ko 1030/2021 Aginduan aurreikusitakoa betetzen da. Agindu horren bidez, Berreskurapen, Eraldaketa eta Erresilientzia Plana kudeatzeko sistema eratzen da, eta Azpeitiko Udalak interes-gatazkaren, iruzurraren eta ustelkeriaren aurka borrokatzeko duen konpromisoa indartzen da.

Horretarako, Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2021/241 (EB) Erregelamenduaren 22. artikuluan (2021eko otsailaren 12koa, Berreskuratze eta Erresilientzia Mekanismoa ezartzen duena) eta irailaren 29ko HFP/1030/2021 Aginduan (PRTRren kudeaketa-sistema taxutzen duena) oinarritzen da juridikoki. Bai eta Ogasuneko eta Funtzio Publikoko Ministerioak 2022ko urtarrilaren 24an emandako orientabideetan ere, iruzurra, ustelkeria eta interes-gatazkak prebenitzeko, hautemateko eta zuzentzeko mekanismoak indartzeko (HFP 1030/2021 Aginduaren 6. artikuluan aipatzen dira), Azpeitiko Udalaren ezaugarrietara egokituta, Berreskuratze, Eraldatze eta Erresilientzia Plana gauzatzean iruzur-arriskua kudeatzeko tokiko sistema bat antolatzeko.

Plan honen helburua da bermatzea Azpeitiko Udalak kudeatu eta betearaziko duen PRTRari dagozkion funtsak iruzurra, ustelkeria eta interes-gatazkak prebenitzeko, detektatzeko eta zuzentzeko aplikagarriak diren arauen arabera erabiltzen direla.

Horretarako, erantzukizun, gardentasun, baliabideen optimizazio, betetze, osotasun eta helburuen araberako kudeaketa printzipioak biltzen dituen antolaketa-eredu bat lortzera bideratutako estrategia bat dokumentatzen da, bai eta haren jarraipena eta kontrola ere.

Azpeitiko Udalaren eremuan iruzur-arriskua kontrolatzeko hainbat neurri zehazten ditu, kontuan hartuta iruzurraren arloan dituen eskumenek, administratiboak soilik, ez dutela, inola ere, ikerketa-eskumenik barne hartzen.

Plan horrek iraupen mugagabea izango du, baina arau- eta arau-esparruarekin bat etorriz, edozein unetan eguneratu ahal izango da, edo Europako Batzordeak edo Ogasuneko eta Funtzio Publikoko Ministerioak kontrol-mekanismo edo -arau berriak txertatu ahala, edo Estatuko Administrazioko Kontu-hartzailetza Nagusiaren Iruzurraren aurkako Koordinaziorako Zerbitzu Nazionalak zehazten dituen jarraibide eta protokoloak sartu ahala, PRTRn aurreikusitakoaren arabera.

Sistema horrek lau arlo nagusi ditu, iruzurraren eta ustelkeriaren aurkako borrokaren alderdi desberdinak aztertzeko: prebentzioa, detekzioa, zuzentasuna eta jazarpena.

Iruzurraren aurkako neurrien plan horrek, halaber, balizko interes-gatazkak tratatzeko jarraitu beharreko prozedura jasotzen du; izan ere, balizko interes-gatazka bat egoteak nahitaez iruzurrik eragiten ez badu ere, interes-gatazka hori garaiz ez konpontzeak iruzur-egoera ekar lezake. Konpondu gabeko interes-gatazka bat, beraz, balizko iruzur baten adierazle izango litzateke. Horrela, iruzurraren balizko konkurrentzia agerian jar daitekeen lehenengo fasea ebatzi gabeko interes-gatazka da, hau da, ukituak behar bezala abstenitu ez direnean edo errefusatu ez direnean, interes-gatazkako egoerak gertatuz gero edo horien berri izan denean, hurrenez hurren.

Iruzurraren aurkako neurrien plan honen jarduera Azpeitiko Udalaren jarduera-eremura mugatzen da, eta haren neurriak diru publikoaren kudeaketan inplikatuta dauden Azpeitiko Udaleko pertsona guztiei aplikatzen zaizkie, eta, zehazki, PRTRren finantzaketa duten proiektuak diseinatu, kudeatu, landu, kontrolatu edo gauzatzearekin nolabaiteko harremana dutenei.

Aplikagarria da, halaber, bertan zehazten den moduan, funtsen jasotzaileentzat, laguntzen onuradunentzat, kontratistentzat eta PRTRri lotutako udal-proiektuen azpikontratistentzat.

Azpeitiko Udalaren Berreskuratze, Eraldaketa eta Erresilientzia Plana kudeatzeko iruzurra, ustelkeria eta interes-gatazkak prebenitzeko, detektatzeko eta zuzentzeko mekanismoen Udal Plana Azpeitiko Udalaren Osoko Bilkurak onartu zuen 2022ko abenduaren 13an, eta Iruzurraren aurkako Estatuko Koordinaziorako Zerbitzuari jakinarazi zion 2022ko abenduaren 27an.

Ondoren, 2023rako Estatuko Aurrekontu Orokorrei buruzko abenduaren 23ko 31/2022 Legearen ehun eta hamabigarren xedapen gehigarriaren eta PRTR gauzatzen duten prozeduretan interes-gatazkaren arriskua sistematikoki aztertzeari buruzko urtarrilaren 24ko HFP/55/2023 Aginduaren ondorioz, Azpeitiko Udalak iruzurraren aurkako plan hau berrikusi eta egokitu behar du. Aldaketa hori Iruzurraren aurkako Batzordeak erabaki zuen 2023ko martxoaren 31ko bilkuran, eta Azpeitiko Udalaren Osoko Bilkuran onartu zen 2023ko apirilaren 3an, eta Iruzurraren aurkako Koordinaziorako Zerbitzu Nazionalari jakinarazi zitzaion 2023ko apirilaren 14an.

Azpeitiko Udalaren Iruzurraren aurkako Plana deskargatu.

Plan honekin bat etorriz, iruzur-arriskua eragin dezakeen egoeraren baten berri baduzu, salaketa-kanalean adieraz dezakezu. Iruzurraren aurkako Komiteak jaso, aztertu eta aztertuko ditu salaketa horiek.

Era berean, jakinarazten da dokumentu honetan ezarritako prozedurez gain, edozein herritarrek edo enplegatu publikok ustezko iruzurrezko egitateak jakinarazi ahal izango dizkiola SNCAri, Infoestafe kanpo-salaketen kanalaren bidez. Kanal hori zerbitzu horrek gaitu du honako helbide honetan: (https://www.igae.pap.hacienda.gob.es/sitios/igae/es-ES/Paginas/Denan.aspx).