wrapper

Azpeitiko herrian etxebizitzak alokatzeko diru-laguntzak

Aurrekaríak:

Udalbatzak 2017ko maiatzak 9an egindako bilkuran Azpeitiko herrian etxebizitzak alokatzeko dirulaguntzak eskatu eta jasotzeko oínarri arautzaile orokorrak eta 2017ko deialdia onartu zítuen, konkurrentziazko lehiaren erregimenean.

Dirulaguntzaren oinarriak eta deialdiaren iragarkia Gípuzkoako Aldizkari Ofizialean argitaratu ziren 2017ko uztailak 11an (GAOko 132 zenbakia), eta baita, Udalaren Web orrian eta iragarki oholean ere.

Eskaerak aurkezteko epe barman guztira 77 eskaera jaso ziren, eta onartutako oinarriek jasotako prozedura trarnitatu ondoren, eta Azpeitia Berritzen S.A.ren kontseiluak 2017ko abencluaren Sean egindako proposamen teknikoa ikusita, Alkatetzak 2017ko abenduaren lSean emandako Ebazpenaren bídez egindako eskaerak erabaki zituen baiezko kasuetan (ezezko kasuetan ebazpen horrek proposamena izaera zuen).

Laguntzaren oinarriek zehaztu zuten onartutako kopuruaren ordaínketa BI ZATITAN egíngo zela; lehen ordainketa 2017ko abenduaren 31a arte egiaztatutako alokairu gastuen araberako proportzíoan egingo zen, eta bígarren ordainketa, hala balegokío, 2018. ekitaldian (laguntzaren xeclea egiaztatu ondoren).

Azpeitia Lantzen S.A.tik 20l7ko abenduare11 31a arte egiaztatu diren gastuak jakinarazi dira, eta informazio hori kontuan izanik lehen ordainketa egingo da. Onartutako kopuruaren arabera, bigarren ordainketa egin behar bada, 2018; ekitaldirako gordeko den kopurua ere zehaztuko da.

Esandako guztiagatik, ENEKO ETXEBERRIA BEREZIARTUA Azpeitiko Udalaren Alkate-Udalburuak, ERABAKI DUT:

LEHENA.:- Azpeitian etxebizitzak alokatzeko 2017. ekitaldirako dirulaguntza deialdian onartutako laguntzen LEHEN ORDAINKETA egitea.

Bigarren ordainketa: dirulaguntzaren gainerako zatiari dagokion ordainketa egiteko, hala balegokio, beharrezkoa izango du onuradunak 2018ko urriaren 15a baino lehenago, Udalaren Sarrera erregistroan honako ordainketa agiriak aurkeztea: laguntzari oinarri diren 12 hilabeteko ordainketa agirien gainerakoak.

Azpeitian, 2017ko abenduaren 31n.

Zerrenda

 

2017 - Azpeitiko Udala.
ElkarMediak garaturiko webgunea